جدید ارزان شد! فیزیک پایه الکتریسیته مغناطیس و الکترومغناطیس جلد سوم فاطمی

فیزیک پایه الکتریسیته مغناطیس و الکترومغناطیس جلد سوم فاطمی

اطلاعات این محصول :

مشخصات نشر : تهران انتشارات فاطمی 

مشخصات ظاهری :864ص مصور جدول نمودار 22*29س م 

نوبت چاپ : بیست و دوم 1395

شابک : 6-002-318-964

شماره کتابشناسی ملی : 752054

مؤلفان و نویسندگان :فرانک ج بلت

38,000 تومان

30,400 تومان

9999 قلم