زبان انگلیسی جامع کنکور نظام جدید مبتکران

زبان انگلیسی جامع کنکور

نظام جدید

مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای دکتر شهاب اناری و جناب آقای مهندس روزبه شهلایی

همراه با واژه نامه رایگان و کلاس تست اسنترنتی رایگان (و بینار) با مؤلفان

سه کتاب در یک کتاب + مرور کامل پایه!

به انضمام کنکورهای 98

مشخصات نشر : تهران،مبتکران،1399

مشخصات ظاهری : 464ص.مصور،جدول،نمودار

شابک : 5-2863-07-964-978

شماره کتابشناسی ملی : 5780527

115,000 تومان

92,000 تومان

9875 قلم

زبان انگلیسی جامع کنکور نظام جدید مبتکران

3كتاب در يك كتاب! در اين كتاب تمامی آنچه براي زبان انگليسی كنكور نياز داريد به صورتی كجا ارائه شده است:

1) زبان انگليسی دوازدهم؛ 2) زبان انگليسي سال دهم و يازدهم؛ 3) درك مطلب؛ 4 ) نكات مهم زبان انگليسی سال‌های هفتم تا يازدهم؛ 5) واژه نامة كامل

بخش‌های کتاب كتاب شامل پنج بخش اصلی به شرح زير است:

زبان دوازدهم: شامل 3 درس است كه در هر درس به ترتيب آموزش گرامر، پرسش‌های گرامر با پاسخ تشريحی، آموزش واژگان، پرسش‌های واژگان با پاسخ تشريحي، آموزش تكنيك‌هاي درك مطلب، پرسش‌هاي درك مطلب و كلوزتست با پاسخ تشريحی و آزمون نمونه ارائه شده‌اند.

زبان دهم و يازدهم: درسنامه بسيار كاربردی از گرامر زبان سال‌های دهم و يازدهم به همراه پرسش‌های چهارگزينه‌ای منتخب گرامر و واژگان، جهت مرور عزيزان در بخش دوم كتاب آورده شده است.

درك مطلب: تكنيك‌های برخورد با متون درك مطلب و كلوز به صورت تفكيكی در فصل‌های مختلف كتاب آموزش داده شده و متن‌های تمرينی فراوان داخل فصل‌ها و آزمون‌های نمونه متنوع جهت تمرين داوطلبان گرامی فراهم شده است.

ضميمه: تمامي نكات مهم زبان سال‌های هفتم تا دوازدهم، كليه افعال چندكلمه‌ای، اصطلاحات و هم آيي‌های كتاب‌های در قالب 5 ضميمه در “Vision” و “Prospect”انتهای كتاب گردآوری شده‌اند.

واژه نامه: واژه نامه جيبی هوشمند كنكور به صورت هديه همراه كتاب اصلی تقديمتان شده است.

زبان انگلیسی جامع کنکور مبتکران
شهاب اناری،روزبه شهلایی
مبتکران
دوم متوسطه
دهم+یازدهم+دوازدهم
1398
464ص
9789640728635