جدید ارزان شد! فارسی نهم طالب تبار مبتکران

فارسی دهم طالب تبار مبتکران

مؤلف : حمید طالب تبار

انتشارات :مبتکران

شابک : 9789640723883

مشخصات ظاهری : 420 صفحه

نوبت چاپ : 98

88,000 تومان

70,400 تومان

9997 قلم

کتاب فارسی دهم طالب تبار مبتکران
شرح و مهنی تمام بیت ها و نثرهای کتاب درسی
بررسی آرایه های ادبی و دستور زبان فارسی
پرسش های چهارگزینه ای درس به درس
پاسخ تشریحی کارگاه متن پژوهشی
پوشش تست های کنکور
تست های فراتر از کتاب درسی
ویژگی ها