نماد اعتماد الکترونیکی

گسسته و آمار و احتمال جامع خیلی سبز

بانک کتاب    

مولفان: عطا صادقی - مصطفی دیداری

انتشارات: خیلی سبز

تعداد صفحه:355

چاپ: 97

شابک:5-550-412- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 5314737

35,000 تومان

110 قلم

شامل آمار و احتمال یازدهم و گسسته دوازدهم

footerbottom