جدید ارزان شد! دین و زندگی 2 یازدهم تست خیلی سبز

دین و زندگی یازدهم رشته انسانی تست خیلی سبز

گروه مؤلفان: حامد دورانی - فیروز نژاد نجف

انتشارات خیلی سبز

چاپ: 1398

69,000 تومان

55,200 تومان

10000 قلم

شامی پرسش های 4 گزینه ای برای تفهیم بیشتر موضوعات و یادگیری برای آمادگی برای کنکور

به همراه پاسخ های کاملا تشریحی و نکات 

کتاب بر اساس کتاب درسی جدید است