جدید ارزان شد! زیست شناسی تصویری یازدهم تجربی

زیست شناسی تصویری یازدهم تجربی

بانک کتاب     

مولفان:هیئت مولفان

انتشارات:قلم چی

چاپ: 97

شابک:4-1243-00- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی5287894

35,000 تومان

28,000 تومان

110 قلم

این کتاب شامل 1900 نکته از تمامی شکل های داخل کتاب است!

قهرست:تنظیم عصبی - حواس - دستگاه حرکتی - تنظیم شیمیایی - ایمنی - تقسیم یاخته - تولید مثل - تولید مثل نهندانگان