جدید ارزان شد! فیزیک کنکور تجربی دهم و یازدهم آبی قلم چی(جلد اول)

فیزیک کنکور تجربی دهم و یازدهم آبی قلم چی(جلد اول)

بانک کتاب      

مولفان: هیئات مولفان

انتشارات: کانون

چاپ: 97

شابک:8-1191-00- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی:5148059

75,000 تومان

60,000 تومان

109 قلم