جدید ارزان شد! جمع بندی دروس عمومی و اختصاصی دوازدهم انسانی قلم چی

جمع بندی دروس عمومی و اختصاصی دوازدهم انسانی قلم چی

30,000 تومان

24,000 تومان

100 قلم

 جمع بندی دروس عمومی و اختصاصی دوازدهم انسانی قلم چی

✔ 600 سوال شناسنامه دار از دروس دوازدهم انسانی
✔ 240 سوال طراحی شده از دروس عمومی دوازدهم انسانی
✔ 360 سوال طراحی شده از دروس اختصاصی دوازدهم انسانی
✔ 4 آزمون برای جمع بندی مباحث دوازدهم
✔ 3 آزمون برای جمع بندی مباحث نیم سال اول دوازدهم
✔ 1 آزمون برای جمع بندی نیمی از مباحث نیم سال دوم دوازدهم
✔41 مبحث برای تقویت مهارت مبحث شناسی برای هر سوال

میتوانید این کتاب را از بانک کتابسفارش  و در کوتاهترین زمان تحویل بگیرید.

جمع بندی دروس عمومی و اختصاصی دوازدهم انسانی
گروه مولفان
قلم چی
جمع بندی
دوم متوسطه
دوازدهم انسانی
1398