جدید ارزان شد! زیست‌شناسی ۳ جلد اول (پایۀ دوازدهم)

زیست‌شناسی ۳ جلد دوم(پایۀ دوازدهم)

مؤلف : اشکان هاشمی

انتشارات نشر الگو

99,000 تومان

79,200 تومان

9998 قلم

جلد دوم، فصل‌های پنجم تا هشتم کتاب درسی را پوشش می‌دهد.


درسنامۀ کامل و منطبق با کتاب درسی، بدون هیچگونه مطلب خارج از کتاب درسی

پوشش تمام اصطلاحات جدید فارسی به همراه اصطلاحات قدیمی بر اساس متن کتاب درسی جدید

بیش از ۱۴۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای با پاسخ های کاملاً تشریحی

ایستگاه‌هایی شامل خلاصۀ نکات در قسمت پاسخ‌های تشریحی

پوشش سؤالات کنکورهای سراسری و آزمایشی معتبر، مرتبط با موضوعات کتاب زیست‌شناسی۳

طرح پرسش‌های چهارگزینه‌ای و ارائۀ توضیح کامل و بررسی همۀ نکات شکل‌های کتاب درسی

پاسخ‌های کاملاً تشریحی با بیان دلیل درستی یا نادرستی هر گزینه به همراه نکات مهم

نکات و پرسش‌های چهارگزینه‌ای ترکیبی با سایر فصل‌ها

اشکان هاشمی
نشر الگو
1398
478
9786226390125